Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Kylätimpuri
Y-tunnus: 2535619-3
Postiosoite: Ahjokatu 12, 40320 Jyväskylä

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Janne Varila
Puhelin: 050 599 3984
Sähköposti: janne.varila@kylatimpuri.fi

3. Rekisterin nimi
Kylätimpurit / Sähköisten palvelujen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
● asiakkuuden tai muun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen ja
hallinnointi
● analysointi ja tilastointi
● rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
liiketoiminnan suunnittelu, analysointi ja kehittäminen
● rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden
markkinointi, mukaan lukien suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen rekisteröityä
kiinnostavaksi esimerkiksi asiakkaan ostohistoriatietojen tai muiden tietojen
perusteella luotujen profiilien avulla
● mielipide- ja markkinatutkimukset
● muut vastaavat käyttötarkoitukset, jotka eivät ole ristiriidassa edellä kuvattujen
käyttötarkoitusten kanssa.

​5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn perustiedot, kuten:
● etu- ja sukunimi
● yhteystiedot (esimerkiksi postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
● yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden ammattia tai asemaa työyhteisössä koskevat
tiedot

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen sekä palveluiden ja sisältöjen käyttämiseen
liittyvät tiedot, kuten:
● rekisterinpitäjän palveluja koskevat rekisteröitymistiedot
● rekisteröidyn antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
● ostamista koskevat tiedot, kuten ostettuja tuotteita ja palveluita koskevat tiedot, sekä
maksamista, laskutusta ja perintää koskevat tarpeelliset tiedot
● asiakasviestintään liittyvät tiedot, mukaan lukien mahdolliset puheluiden taltioinnit
● palautteet ja reklamaatiot, mukaan lukien virhe- ja tuotevastuuseen liittyvät tiedot
● rekisterinpitäjän sähköisten palveluiden ja sisältöjen käyttöä koskevat selailutiedot ja
muut tiedot, mukaan lukien rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle
lähettämät tekniset tiedot (IP-osoite, selain) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt
evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
● markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut
● markkinointitoimenpiteet, niiden hyödyntäminen ja niiden yhteydessä annetut tiedot
sekä suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityä koskevia tietoja saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään muun
muassa rekisteröidyn osallistuessa rekisterinpitäjän markkinointitoimenpiteisiin.
Tietoja saadaan myös rekisterinpitäjän verkkokaupan tai muiden sähköisten palveluiden
välityksellä, jolloin tietoja voidaan kerätä myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden
avulla.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin
samaan konserniin kuuluvien yritysten muista rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia
palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten väestötietojärjestelmästä ja muista
vastaavista rekistereistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön
sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja rekisterinpitäjän huolellisesti valitsemille
yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tällaista tietojen
luovuttamista. Lisäksi rekisterinpitäjä voi siirtää tietoja asiallisen yhteyden päättymisen
jälkeen omaan suoramarkkinointirekisteriinsä.
Muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.
Rekisterinpitäjä on kuitenkin oikeutettu lainsäädännön sallimin tavoin luovuttamaan
henkilötietoja esimerkiksi liiketoiminnan myyntiin liittyvissä tilanteissa. Lisäksi rekisterinpitäjä
voi luovuttaa tietoja mm. tilastointi- ja analysointitarkoituksiin siten, etteivät luovutettava
tiedot ole yhdistettävissä yksittäiseen henkilöön.

8. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Jos siirto on kuitenkin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien kannalta tai tietojen käsittelyn teknisen
toteuttamisen kannalta tarpeellista, noudatetaan siirrossa tällöin henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu tietoturvan toimialalla yleisesti
hyväksyttävin teknisin keinoin, kuten palomuurein ja salasanoin. Ainoastaan yksilöidyillä
rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy
sähköisen rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella
käyttöoikeudella.

Manuaalisessa muodossa olevat, henkilötietoja sisältävät aineistot sijaitsevat lukituissa
tiloissa.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus
Jos olet muuttanut mieltäsi siitä, että voimme käsitellä tietojasi, voit milloin tahansa peruuttaa
suostumuksen. Voit myös pyytää tietojasi tarkistettavaksi tai vaatia niiden poistamista tai
korjaamista. Tarkastuspyyntö tarvitaan kirjallisena ja allekirjoitettuna, tai se voidaan
vaihtoehtoisesti tehdä henkilökohtaisesti.

Voit myös kieltää tietojesi käsittelyn ja luovuttamisen suoramainontaa, etämyyntiä sekä
markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä meihin.

Evästeiden käyttö
Sivustolla käytetään evästeitä, eli cookieseja. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka
tallentuvat laitteellesi vieraillessasi sivulla. Ne kerää tietoja siitä, miten käytät sivua. Evästeet
eivät ole haitallisia, eikä niistä aiheudu haittaa tietokoneelle, tiedostoille tai internetin
käytölle. Evästeitä käytetään moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyy esimerkiksi sivuston toimivuuteen,
analysointiin ja markkinointiin.

Sivustoa seurataan kolmannen osapuolen analytiikka- ja seurantapalveluilla. Näitä ovat
esimerkiksi Google Analytics ja Hotjar. Ne tilastoivat tietoa mm. käyttäjämääristä, sivuston
selailutavasta ja käytetyistä laitteista. Näiden avulla nähdään, miten sivusto toimii, ja
pystytään kehittämään sitä.

Lisäksi sivusto sisältää kolmannen osapuolen markkinointipalveluiden evästeitä. Näitä ovat
esimerkiksi Facebook ja Google AdWords. Evästeet kerää tietoja mm. käyttäjän
kiinnostuksen kohteista, iästä ja sijainnista, joiden avulla voidaan kohdentaa paremmin
markkinointiamme ja tavoittaa sellaisia ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita meistä ja siitä, mitä
teemme.

Myös tällaisia tietoja evästeet keräävät:
● käyttäjän IP-osoite
● kellonaika
● käytetyt sivut
● selaintyyppi
● mistä verkko-osoitteesta sivulle on tultu
● miltä palvelimelta sivulle on tultu
● mistä verkkotunnuksesta sivulle on tultu.

Yksittäisiä henkilöitä analytiikan joukosta on mahdotonta selvittää. Evästeitä käytetään
lisäksi mm. sivuston rekisteröinti- ja sisäänkirjautumistarkoituksissa.

Evästeiden poisto ja estäminen
Google Analytics -verkkoanalytiikkapalvelun evästeet voit estää halutessasi selaimeesi
asennettavalla lisäosalla. Muut evästeet voit poistaa tai estää käyttämäsi verkkoselaimen
asetuksista. Huomaathan, että jotkut toiminnot tarvitsevat eväisteitä. Kylätimpurit eivät takaa
sivuston täysmittaista toimivuutta, mikäli tällaiset evästeiden käyttö sivustolla estetään.

Selosteen päivittäminen
Päivityksiä saatetaan tehdä tähän tietosuojaselosteeseen toiminnan kehittyessä,
tietosuojaperiaatteiden päivittyessä tai lainsäädännön muuttuessa. Muutokset on voimassa,
kun ne on julkaistu.